هیچ چیز قابل مقایسه با حضور در یک رویداد رسمی نظم آگاهانه نیست! ارتباطاتی که ایجاد می کنید ، اطلاعاتی که می آموزید و تغییراتی که در یک رویداد زنده تجربه می کنید واقعاً تحول آفرین است!

از اخبار تازه چه خبر؟

  • فعالیت ها و ارزیابی ها
  • اطلاعات مغز به روز شده
  • مهارت ها و استراتژی های به روز شده
  1. فعالیت ها و ارزیابی ها
  2. اطلاعات مغز به روز شده
  3. مهارت ها و استراتژی های به روز شده

آبرن از ارائه آموزش با کیفیت برای معلمان و کارمندان خود در زمینه استفاده از فناوری موجود در این منطقه پشتیبانی می کند.